พิพัฒน์ จักรางกูร.

คำถาม-คำตอบ วิชาว่าความ / พิพัฒน์ จักรางกูร. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2529. - 73 หน้า.


วิชาว่าความ -- คำถามและแบบฝึกหัด.
ทนายความ -- คู่มือ.

K2231 / .พ63

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)