รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไข รัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 สภาผู้แทนราษฎร / กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร. - [กรุงเทพฯ] : กอง, 2536. - 2 เล่ม.


การแก้ไขรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

JQ1743.ฮ9 / ร64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544