เอกสารประกอบใน Workshop Series [เวิร์คชอพ ซีรีส์] ของ NIEO [นีโอ] ครั้งที่ 14 เรื่อง "Dependency theory" [ดีเพนเดนซี่ เทียรี่] / [จัดโดย] คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2526. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

ชื่อการประชุมบางครั้งแตกต่างกัน.

พัฒนาการทางความคิดของทฤษฎีการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ / โดย วินิต ทรงประทุม -- อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศที่มีต่อนโยบาย เศรษฐกิจไทย : ศึกษากรณีว่าด้วยธนาคารโลก / โดย กฤช เพิ่มทันจิตต์ -- อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศที่มีต่อนโยบาย เศรษฐกิจไทย : ศึกษากรณีว่าด้วยอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา / โดย อุกฤษณ์ ปัทมานันท์ -- การพึงพาเงินทุนต่างประเทศของระบบเศรษฐกิจไทย : กรณีศึกษาว่าด้วยหนี้ต่างประเทศและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ / โดย วิวัฒน์ชัย อัตถากร -- อุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันของไทย : บททดสอบการพึ่งพาตนเองของเศรษฐกิจไทย / โดย ชเนฏฐวัลลภ ขุมทอง -- เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องการพึ่งพาต่างประเทศทางการทูตและการทหาร : กรณีของไทย - สหรัฐอเมริกาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2.


เศรษฐศาสตร์.
ทฤษฎีพึ่งพา.


ไทย -- การพึ่งพาต่างประเทศ.
ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.

HB180 / .ธ435

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544