ดิเรก ฤกษ์หร่าย.

การประเมินการใช้กำลังคนในการพัฒนาชนบท : รายงานวิจัย = Evaluating manpower utilization in rural development (poverty area) / ดิเรก ฤกษ์หร่าย, ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, บุญร่วม นภาโชาติ. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2528. - (13), 306 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.


การพัฒนาชนบท -- ไทย.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน.

JQ1746.ฮ13อ6 / ด64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544