การสัมมนาเรื่อง นโยบายการย้ายถิ่นในประเทศไทย : การสัมมนาเรื่อง ข้อมูลที่จำเป็น / โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองการแผนทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2533. - 161 หน้า : ภาพประกอบ.

9745872059


การย้ายถิ่นภายในประเทศ -- ไทย -- การประชุม.

HB2104.55.ก3 / ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544