แผนงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2526. - 1 แล่ม (หน้าไม่เรีบงลำดับ).


นโยบายอุตสาหกรรม -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.
ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.
ไทย -- นโยบายสังคม.
ไทย -- นโยบายการค้า.

JQ1745.ก55น4 / ส63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544