วัชระ เวทยะธีรางค์.

ปล้น 40,000 ล้านบาท ในโครงการทรัสต์ 4 เมษาฯ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย / โดย ยอดธง ทับทิวไม้. - กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2531. - 744 หน้า.


โครงการ 4 เมษายน 2527.


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย.

JQ1745.ก55 / ฉ455

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544