อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพรองศาสตราจารย์ ดร. โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533. - 95 หน้า : ภาพประกอบ.

ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม วันอังคาร ที่ 8 มกราคม พุทธศักราช 2534.

ประเทศไทยกับระบบรัฐสภา / โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์ -- บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกับเสถียรภาพของรัฐบาล / โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์ -- การเลือกตั้งกับพรรการเมือง / โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์.


โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์, 2487-2533.
วงศ์สุรวัฒน์ (นาม)


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-?

JQ1745.ก1 / อ37

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544