พิทยา บวรวัฒนา, 2493-2556.

วิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ : คำบรรยาย / พิทยา บวรวัฒนา. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533- - เล่ม.

9745818062 (ล.2)


การบริหารรัฐกิจ.
การบริหารรัฐกิจ -- ข้อสอบและเฉลย.
การบริหารรัฐกิจ -- การศึกษาและการสอน.

JF1358 / .พ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544