ติน ปรัชญพฤทธิ์.

การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทางและปัญหา / ติน ปรัชญพฤทธิ์. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. - (11), 530 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

9745767182 9741335474 (2548)


การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .ต6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544