ชุมพร สังขปรีชา.

บริหารรัฐกิจใหม่ / ชุมพร สังขปรีชา. - พิมพ์ครั้งที่ 1, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529. - 86 หน้า : ตาราง.

9742754705


การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .ช68 2529

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544