รายงานคุณภาพอากาศและเสียงในประเทศไทย 2530 = Air and noise pollution in Thailand 1987 / จัดทำโดย กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน. - กรุงเทพฯ : กอง, 2531. - 36 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.


มลพิษทางอากาศ.
มลพิษทางเสียง.
มลพิษ.

TD883.7.ท9 / ว6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544