ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

การเมืองการปกครองของไทย / ลิขิต ธีรเวคิน. - พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536. - 8, 350 หน้า.


การปกครองระบบรัฐสภา -- ไทย.
การปกครองระบบรัฐสภา -- ไทย -- ประวัติ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- ประวัติ.

JQ1745.ก1 / ล63 2536

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544