อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ / โดย อำนาจ วงศ์บัณฑิต. - ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2535. - 66 แผ่น.

เอกสารสัมมนาทางวิชาการเพื่อจัดทำกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการใช้และอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำ.


น้ำ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2522 / .อ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544