บุญชู โรจนเสถียร, 2464-2550.

ปัญหาพื้นฐานของชาติต้องแก้ไข / บุญชู โรจนเสถียร. - กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์พลชัย, 2535. - 56 หน้า : ภาพประกอบ.


ความมั่นคงแห่งชาติ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- ภาวะสังคม.

JQ1745.ก1 / บ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544