สัญญา ผลประสิทธิ์.

คู่มือพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 1, ที่ 2 และที่ 3 ที่ออกตามความในพ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 ... โดย สัญญา ผลประสิทธิ์ ร่วมกับ ร.อ. ตระกูล พุ่มเสนาะ ร.น. - กรุงเทพฯ : ประชุมทองการพิมพ์, 2536. - ก-ข, 161 หน้า : ภาพประกอบ.


การเดินเรือในประเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT1057.5 / .ส63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544