ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ = Professional experience in political science / กระมล ทองธรรมชาติ ... [และคนอื่นๆ]. - นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ, ตาราง.

9746132652 (ล.1) 9746132938 (ล.2)


รัฐศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน.

JA71 / .ป43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544