ชุมพร สังขปรีชา.

ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองว่าด้วยธรรมชาติมนุษย์ / ชุมพร สังขปรีชา. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531. - (8), 276 หน้า.

9745712639


รัฐศาสตร์ -- ปรัชญา.

JA71 / .ช7 2531

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)