รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง รัฐศาสตร์กับการพัฒนาสังคมไทย : เหลียวหลังแลหน้า / โดย สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - [นนทบุรี] : ฝ่ายการพิมพ์ มหาวิทยาลัย, 2534. - ก, 91 หน้า.
รัฐศาสตร์ -- การประชุม.


ไทย -- ภาวะสังคม -- การประชุม.

JA35 2534 / .ก63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544