ระเบียบงานคดีสำนักงานอัยการสูงสุด (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2535) / รวบรวมโดย วิชาญ ธรรมสุจริต. - กรุงเทพฯ : บริษัท ประยูรวงศ์ จำกัด, 2535. - 167 หน้า.


สำนักงานอัยการสูงสุด--กฎและระเบียบปฏิบัติ.

J681.ส63อ5 / ร62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544