อำนวย พานิชกุล.

การวิเคราะห์โครงสร้าง = Structural analysis / โดย อำนวย พานิชกุล, สมนึก กุลประภา, วินิต ช่อวิเชียร. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ห้างฯ ป. สัมพันธ์พานิชย์, 2531. - 392 หน้า : ภาพประกอบ.


การวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์)

TA645 / .อ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544