รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์การเช่าที่ดิน ประจำปี ... / กองประมวลบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - กรุงเทพฯ : กอง, 2516- - เล่ม. - รายปี.


สหกรณ์การเกษตร -- ไทย -- การเงิน -- สถิติ.
สหกรณ์การเกษตร -- สถิติ.
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

HD1486.ท9 / ร825

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544