รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์การเกษตร ประจำปี ... / ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2516- - เล่ม. ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2515-

ปี 2537- จัดทำโดย: ศูนย์สารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; ปี 2547- จัดทำโดย ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.


สหกรณ์การเกษตร -- ไทย -- การเงิน.
สหกรณ์การเกษตร -- ไทย -- สถิติ.

HD1486.ท9 / ร685

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544