มาโนช จรมาศ.

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-2. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525. - 24, 440 หน้า.


วิธีพิจารณาความแพ่ง.

KPT1710 / .ม63 2525

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544