บุญธรรม จิตต์อนันต์.

ส่งเสริมการเกษตร / บุญธรรม จิตต์อนันต์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536. - 300 หน้า. ภาพประกอบ.


งานส่งเสริมการเกษตร.
โครงการพัฒนาการเกษตร.

S544 / .บ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544