เขตนิเวศก์เกษตรประเภทฟาร์ม-ฟาร์มขนาดเล็ก และกิจกรรมทางเลือก (โครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร ตามแผนฟื้นฟูการเกษตร) / ฝ่ายวิจัยระบบพัฒนาไร่นา กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2535. - 93 แผ่น : ภาพประกอบ. - เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร ; เลขที่ 27 .


เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทย.
ไร่นา -- ไทย.

S605.5 / .ข73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544