รายงานผลการปฏิบัติงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี... / รวบรวมและจัดพิมพ์โดย กองแผนงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. - กรุงเทพฯ : กอง, 2532- - เล่ม. - รายปี - 2531-

ปี 2548- ใช้ชื่อเรื่อง: รายงานประจำปี.


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์--วารสาร.

J681 / .ส47

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544