สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ... จังหวัดสระบุรี = Population and housing census Chengwat Saraburi / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2505. - เล่ม. - รายสิบปี - 2503-


สระบุรี -- สำมะโนประชากร.

HA4600.555 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544