สุชาย ธนวเสถียร.

โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย สุชาย ธนวเสถียร และ วิชัย จิวังกูร. - กรุงเทพฯ, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2527. - 152 หน้า ภาพประกอบ.


โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)
คอมพิวเตอร์.

QA76.9.ค9 / ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544