เอมอร ชิตตะโสภณ.

วรรณกรรมลิลิต. - กรุงเทพฯ, ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524. - 150 หน้า.


กวีนิพนธ์ไทย -- ประวัติและวิจารณ์.

PL4200.5 / .อ72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544