นราธิปพงศ์ประพันธ์, พล.ต. กรมหมื่น, 2434-2519.

วิทยาวรรณกรรม. - พระนคร, แพร่พิทยา, 2506. - 1148 หน้า.


วรรณกรรม -- รวมเรื่อง.

PL4209.น4 / ว6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544