หยุด แสงอุทัย, 2451-2522.

คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2511, พร้อมด้วยคำแปลมาตราเป็นภาษาอังกฤษของทางราชการ. - พระนคร, น่ำเซียการพิมพ์, 2512. - 2 เล่ม.


รัฐธรรมนูญ -- ไทย.

JQ1743 / .ห4 2512

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544