อรุณีประภา หัศภาคย์.

สื่อสารมวลชนเบื้องต้น (Introduction to mass communication). - พิมพ์ครั้งที่ 8. - กรุงเทพฯ, ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2528. - 286 หน้า. ภาพประกอบ.


สื่อมวลชน.
กฎหมายการพิมพ์.
วิทยุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
โทรทัศน์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

P90 / .อ42 2528

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544