ระวีวรรณ ประกอบผล.

สื่อมวลชนในประเทศโลกที่สาม. - กรุงเทพฯ, ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. - 125 หน้า.


สื่อมวลชน.


ประเทศที่กำลังพัฒนา.

P91 / .ร6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544