สายชล เกตุษา.

สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้. - นครปฐม, โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมแห่งชาติ, 2528. - 347 หน้า. ภาพประกอบ, ตาราง.


ผัก -- การเก็บและรักษา.
ผลไม้ -- การเก็บและรักษา.
พืช.

SB99 / .ส6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544