อนุช อาภาภิรม, 2483-

ที่พักและทางเดิน ; ทัศนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างสันติ. - กรุงเทพฯ, สร้างสรรค์, 2526. - 322 หน้า.

อนาธิปไตย.- รัตนโกสินทร์ 200 ปี.- เจ้าพ่อ.- 50 ปีของประชาธิปไตยไทย.- เมื่อใดถึงจะมีวินัยการพัฒนาอย่างสันติ.- ปฏิรูปที่ดิน.- คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับรัฐประหาร.- การประท้วงและการต้านการประท้วง.


ไทย -- ภาวะสังคม.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

HN750.6 / .อ3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544