ศรีสวรรค์ แสงสวรรค์.

การจัดรายการเพลงไทยสากลของบริษัทไนท์สปอตโปรดั๊กชั่นส์ จำกัด. - กรุงเทพฯ, สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530. - 43 หน้า. แผนภูมิ.

สารนิพนธ์ วารสารศาสตร์บัณฑิต.


บริษัทไนท์สปอต โปรดักชั่นส์.


รายการวิทยุ -- ไทย.
วิทยุ -- การผลิตและการกำกับรายการ.

PN1991.75 / .ศ43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544