ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ.

ความรู้ทั่วไปทางภาพยนตร์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ, บริษัทบพิธการพิมพ์ จำกัด, 2529. - 179 หน้า. ภาพประกอบ.


ภาพยนตร์.
กล้องถ่ายภาพยนตร์.

PN1995 / .ป6 2529

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544