สุวิทย์ เฑียรทอง.

หลักการเลี้ยงสัตว์. - กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2530. - 172 หน้า. ภาพประกอบ.


ปศุสัตว์.

SF75.2 / .ส7

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)