เจริญ โชติกวณิชย์, 2480-

การตรวจกายภาพทางฮอร์โธปิดิคส์ / เจริญ โชติกวณิชย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535. - 316 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการตำรา-ศิริราช ; รายการที่ 173. .


ศัลยกรรมกระดูก.
การตรวจร่างกาย.

WE141 / .จ74 2535

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544