สวาสดิ์ พรรณา.

วิธีอ่านและแปลข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ = News reading & translation / สวาสดิ์ พรรณา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534. - 169 หน้า.

9742767793


การอ่านหนังสือพิมพ์.

Z1003.5 / .ส56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544