ประสิทธิ์ รัตนวารินทร์ชัย.

บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในนโยบายการพัฒนาสถาบันการเงิน ไปสู่ระบบธนาคารอเนกประสงค์ / โดย ประสิทธิ์ รัตนวารินทร์ชัย. - [กรุงเทพฯ] : สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. - 8, 91 หน้า : ตาราง.

สารนิพนธ์ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต.


ธนาคารแห่งประเทศไทย.


สถาบันการเงิน -- ไทย.

HG3300.57 / .ป44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544