สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. - กรุงเทพฯ : ประสิทธิภัณฑ์ แอนด์พริ้นติ้ง, 2534. - 209 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

9748574733


การสื่อสารทางการเมือง.

P96.ม8 / ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544