แบซัม, เอ. แอล.

ภารตะรัตนะ = The wonder that was India : a survey of the history of India sub-continent before the coming of the Muslims / Wonder that was India : a survey of the history of India sub-continent before the coming of the Muslims ของ A. L. Basham ; แปลโดย ธิติมา พิทักษไพรวัน. - กรุงเทพฯ : บริษัท อมริทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2533. - 10, 92 หน้า : ภาพประกอบ.

9749993284 (2549)


อินเดีย -- อารยธรรม.
อินเดีย -- ประวัติศาสตร์.

DS425 / .บ82

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544