หลั่งเลือดทะเลทราย : สงครามล้างซัดดัม / บรรณาธิการพิเชียร คุระทอง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2534. - 234 หน้า : ภาพประกอบ.

9748864723


ฮุสเซน, ซัดดัม, ค.ศ. 1937-2006.


สงครามอ่าวเปอร์เชีย, ค.ศ. 1991.


อิรัก -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.

DS63.1 / .ห46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544