บทนำแห่งตะวันออกกลาง / จรัญ มะลุลีม [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ [โดย] อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์. - กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. - ก-จ, 358 หน้า : แผนที่.

9745795348


ตะวันออกกลาง -- การเมืองและการปกครอง.

DS62.8 / .บ23

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)