ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.

ธัมมิกเศรษฐศาสตร์ : ปรัชญาเศรษฐศาสตร์สังคมของชาวพุทธ / ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ; บรรณาธิการ กนกศักดิ์ แก้วเทพ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมือง สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. - 372 หน้า.


พุทธศาสนา -- แง่เศรษฐกิจ.

BQ4570.ศ7 / ป44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544