อาวุธ ตันโช, 2506-

การผลิตสัตว์ปีก = Poultry production / อาวุธ ตันโช. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2538. - 256 หน้า : ภาพประกอบ.

9742772045


สัตว์ปีก.

SF487 / .อ65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544