วิชัย ตันติกุลานันท์.

คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด (กฎหมายคอนโดมิเนียม) : คนต่างด้าวซื้ออาคารชุดได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2534 พร้อมด้วย พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 ... / วิชัย ตันติกุลานันท์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2537. - 154 หน้า : ภาพประกอบ.


อาคารชุด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

K740 / .ว62 2537

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544