มาตรฐานการบัญชี / (ระเบียนเลขที่ 252421)

000 -LEADER
fixed length control field 13419cam a2200853 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 252421
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20191119013910.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 971022m19799999 0 tha
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)880740494
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (OCLC)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) 551/23
110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.
245 10 - TITLE STATEMENT
Title มาตรฐานการบัญชี /
Statement of responsibility, etc สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc สมาคม,
Date of publication, distribution, etc 2522-
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent เล่ม.
505 1# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note ล. 1. ข้อสมมุติขั้นมูลฐานของการบัญชี -- ล. 2. นโยบายการบัญชี -- ล. 3. รายการพิเศษ -- ล. 4. การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี -- ล. 5. กำไรต่อหุ้น -- ล. 6. การรับรู้รายได้ -- ล. 7. การบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อทางด้านผู้ให้เช่าซื้อ -- ล. 8. การบัญชีสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา -- ล. 9. การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -- ล. 10. การบัญชีค่าเสื่อมราคา -- ล. 11. หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ -- ล. 12. การบัญชีสำหรับหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด -- ล. 13. การเปิดเผยข้อมูลของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -- ล. 14. การบัญชีสำหรับการวิจัยและพัฒนา -- ล. 15. การตั้งต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของทรัพย์สิน -- ล. 16. สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน -- ล. 17. การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน -- ล. 18. การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -- ล. 19. งบการเงินร่วม -- ล. 20. การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ -- ล. 21. เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและเหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงิน -- ล. 22. สินค้าคงเหลือ -- ล. 23. ข้อมูลที่ควรเปิดเผยในงบการเงิน -- ล. 24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน -- ล. 25. งบกระแสเงินสด -- ล. 26. การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- ล. 27. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบัน การเงินที่คล้ายคลึงกัน -- ล. 28. การบัญชีสำหรับหนี้แปลงสภาพและหนี้ที่ออกพร้อมใบสำคัญ แสดงสิทธิซื้อหุ้น -- ล. 29. การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว -- ล. 30. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ -- ล. 31. สินค้าคงเหลือ -- ล. 32. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -- ล. 33. ต้นทุนการกู้ยืม -- ล. 34. การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา -- ล. 35. การนำเสนองบการเงิน -- ล. 36. การด้อยค่าของสินทรัพย์ -- ล. 37. การรับรู้รายได้ -- ล. 38. กำไรต่อหุ้น -- ล. 39. กำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวด ข้อผิดพลาดที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี -- ล. 40. การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน -- ล. 41. งบการเงินระหว่างกาล -- ล. 42. การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน -- ล. 43. การรวมธุรกิจ -- ล. 44. งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย -- ล. 45. การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม -- ล. 46. รายงานทางการเงินเกี่ยวกับส่วนได้เสียในการร่วมค้า -- ล. 47. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -- ล. 49. สัญญาก่อสร้าง -- ล. 50. การเสนอข้อมูลทางการเงิน จำแนกตามส่วนงาน -- ล. 52. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล (ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) -- ล. 53. ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) -- ล. 54. การดำเนินงานที่ยกเลิก -- ล. 107. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28)
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element การบัญชี
General subdivision มาตรฐาน
Geographic subdivision ไทย.
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE
Uncontrolled related/analytical title ข้อสมมุติขั้นมูลฐานของการบัญชี.
Uncontrolled related/analytical title นโยบายการบัญชี.
Uncontrolled related/analytical title รายการพิเศษ.
Uncontrolled related/analytical title การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี.
Uncontrolled related/analytical title กำไรต่อหุ้น.
Uncontrolled related/analytical title การรับรู้รายได้.
Uncontrolled related/analytical title การบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อทางด้านผู้ให้เช่าซื้อ.
Uncontrolled related/analytical title การบัญชีสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา.
Uncontrolled related/analytical title การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์.
Uncontrolled related/analytical title การบัญชีค่าเสื่อมราคา.
Uncontrolled related/analytical title หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ.
Uncontrolled related/analytical title การบัญชีสำหรับหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด.
Uncontrolled related/analytical title การเปิดเผยข้อมูลของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน.
Uncontrolled related/analytical title การบัญชีสำหรับการวิจัยและพัฒนา.
Uncontrolled related/analytical title การตั้งต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของทรัพย์สิน.
Uncontrolled related/analytical title สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน.
Uncontrolled related/analytical title การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน.
Uncontrolled related/analytical title การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม.
Uncontrolled related/analytical title งบการเงินร่วม.
Uncontrolled related/analytical title การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ.
Uncontrolled related/analytical title เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและเหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงิน.
Uncontrolled related/analytical title สินค้าคงเหลือ.
Uncontrolled related/analytical title ข้อมูลที่ควรเปิดเผยในงบการเงิน.
Uncontrolled related/analytical title การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน.
Uncontrolled related/analytical title งบกระแสเงินสด.
Uncontrolled related/analytical title การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์.
Uncontrolled related/analytical title การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบัน การเงินที่คล้ายคลึงกัน.
Uncontrolled related/analytical title การบัญชีสำหรับหนี้แปลงสภาพและหนี้ที่ออกพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น.
Uncontrolled related/analytical title การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว.
Uncontrolled related/analytical title ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ.
Uncontrolled related/analytical title สินค้าคงเหลือ.
Uncontrolled related/analytical title ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์.
Uncontrolled related/analytical title ต้นทุนการกู้ยืม.
Uncontrolled related/analytical title การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา.
Uncontrolled related/analytical title การนำเสนองบการเงิน.
Uncontrolled related/analytical title การด้อยค่าของสินทรัพย์.
Uncontrolled related/analytical title การรับรู้รายได้.
Uncontrolled related/analytical title กำไรต่อหุ้น.
Uncontrolled related/analytical title กำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวด ข้อผิดพลาดที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี.
Uncontrolled related/analytical title การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน.
Uncontrolled related/analytical title งบการเงินระหว่างกาล.
Uncontrolled related/analytical title การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน.
Uncontrolled related/analytical title การรวมธุรกิจ.
Uncontrolled related/analytical title งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย.
Uncontrolled related/analytical title การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม.
Uncontrolled related/analytical title รายงานทางการเงินเกี่ยวกับส่วนได้เสียในการร่วมค้า.
Uncontrolled related/analytical title การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน.
Uncontrolled related/analytical title สัญญาก่อสร้าง.
Uncontrolled related/analytical title การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน.
Uncontrolled related/analytical title เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล.
Uncontrolled related/analytical title ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น.
Uncontrolled related/analytical title การดำเนินงานที่ยกเลิก.
Uncontrolled related/analytical title การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Document
Koha issues (borrowed), all copies 5
997 ## - STAFF NAME
ผู้แก้ไขข้อมูลเดิม WU
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Copy number Cost, replacement price Koha item type
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     32   551/23 31379006155387 17/06/2020 09/09/2008 ล. 11 ฉ. 6   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     7   551/23 31379006155486 17/06/2020 30/01/2002 ล. 11 ฉ. 7   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     27   551/23 31379006155411 17/06/2020 22/01/2009 ล. 11 ฉ. 8   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     6   551/23 31379006155395 17/06/2020 24/08/2001 ล. 11 ฉ. 9   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     34   551/23 31379006155478 17/06/2020 02/07/2010 ล. 11 ฉ. 10   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     32   551/23 31379006155338 17/06/2020 17/12/2008 ล. 11 ฉ. 11   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     25   551/23 31379006155379 17/06/2020 12/03/2009 ล. 11 ฉ. 12   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     13   551/23 31379006155346 17/06/2020 14/01/2009 ล. 11 ฉ. 13   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     7   551/23 31379006155361 17/06/2020 10/02/2009 ล. 11 ฉ. 14   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     8   551/23 31379006155304 17/06/2020 13/01/2004 ล. 12 ฉ. 4   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006155528 17/06/2020 29/10/1998 ล. 12 ฉ. 5   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006155437 17/06/2020 01/04/2009 ล. 12 ฉ. 6   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006155445 17/06/2020 01/04/2009 ล. 12 ฉ. 7   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006155288 17/06/2020 13/05/1998 ล. 13 ฉ. 6   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006155205 17/06/2020 13/05/1998 ล. 13 ฉ. 7   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006155494 17/06/2020 13/05/1998 ล. 13 ฉ. 8   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006155213 17/06/2020 31/01/2001 ล. 13 ฉ. 9   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006155270 17/06/2020 13/05/1998 ล. 13 ฉ. 10   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006155403 17/06/2020 13/05/1998 ล. 13 ฉ. 12   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006155254 17/06/2020 13/05/1998 ล. 13 ฉ. 13   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006155502 17/06/2020 13/05/1998 ล. 13 ฉ. 14   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006155247 17/06/2020 13/05/1998 ล. 13 ฉ. 15   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006110879 17/06/2020 22/08/2008 ล. 14 ฉ. 6   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006110713 17/06/2020 15/05/1998 ล. 14 ฉ. 7   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006110796 17/06/2020 15/05/1998 ล. 14 ฉ. 8   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006110895 17/06/2020 01/12/2004 ล. 14 ฉ. 10   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     8   551/23 31379006110911 17/06/2020 22/08/2008 ล. 14 ฉ. 11   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     8   551/23 31379006110754 17/06/2020 19/02/2007 ล. 14 ฉ. 12   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006110697 17/06/2020 17/07/2002 ล. 14 ฉ. 13   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     5   551/23 31379006110853 17/06/2020 22/08/2008 ล. 14 ฉ. 14   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     6   551/23 31379006111018 17/06/2020 15/08/2006 ล. 14 ฉ. 15   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     4   551/23 31379006110457 17/06/2020 11/09/2000 ล. 15 ฉ. 1   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006110499 17/06/2020 08/12/2008 ล. 15 ฉ. 2   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006110291 17/06/2020 28/08/2008 ล. 15 ฉ. 3   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     5   551/23 31379006110572 17/06/2020 03/12/2008 ล. 15 ฉ. 4   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006110333 17/06/2020 15/05/1998 ล. 15 ฉ. 5   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006110556 17/06/2020 29/07/2008 ล. 15 ฉ. 6   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     4   551/23 31379006110358 17/06/2020 03/02/2006 ล. 15 ฉ. 7   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006110598 17/06/2020 15/05/1998 ล. 15 ฉ. 8   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     6 3 551/23 31379006110655 17/06/2020 05/07/2019 ล. 15 ฉ. 9   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006110630 17/06/2020 15/05/1998 ล. 15 ฉ. 10   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006110515 17/06/2020 15/05/1998 ล. 15 ฉ. 11   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006110416 17/06/2020 15/05/1998 ล. 15 ฉ. 12   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006110614 17/06/2020 18/05/1998 ล. 15 ฉ. 13   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006110275 17/06/2020 18/05/1998 ล. 15 ฉ. 14   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006110317 17/06/2020 18/05/1998 ล. 15 ฉ. 15   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006110036 17/06/2020 28/06/2007 ล. 16 ฉ. 1   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006110192 17/06/2020 18/05/1998 ล. 16 ฉ. 2   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006110077 17/06/2020 21/07/2008 ล. 16 ฉ. 3   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     4   551/23 31379006110671 17/06/2020 12/02/2007 ล. 16 ฉ. 4   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006110119 17/06/2020 20/07/2008 ล. 16 ฉ. 5   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006134564 17/06/2020 29/12/2005 ล. 16 ฉ. 6   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006134531 17/06/2020 22/09/2000 ล. 16 ฉ. 7   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006134515 17/06/2020 12/02/2001 ล. 16 ฉ. 8   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     4   551/23 31379006110176 17/06/2020 17/09/2001 ล. 16 ฉ. 9   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006110051 17/06/2020 21/11/2005 ล. 16 ฉ. 10   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006110218 17/06/2020 18/05/1998 ล. 16 ฉ. 11   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006110044 17/06/2020 18/05/1998 ล. 16 ฉ. 12   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006110028 17/06/2020 18/05/1998 ล. 16 ฉ. 13   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006134556 17/06/2020 25/07/2006 ล. 16 ฉ. 14   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006110069 17/06/2020 13/02/2009 ล. 16 ฉ. 15   Document
  Missing in Inventory       Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006100433 28/08/1998 28/08/1998 ล. 17 ฉ. 1   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006100540 17/06/2020 28/08/1998 ล. 17 ฉ. 2   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006100482 17/06/2020 28/08/2008 ล. 17 ฉ. 3   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006100458 17/06/2020 28/08/1998 ล. 17 ฉ. 4   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006100466 17/06/2020 07/09/2005 ล. 17 ฉ. 5   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006100649 17/06/2020 04/11/1998 ล. 18 ฉ. 1   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006100615 17/06/2020 07/09/2005 ล. 18 ฉ. 2   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006152384 17/06/2020 18/05/1998 ล. 18 ฉ. 3   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006100672 17/06/2020 04/07/2001 ล. 18 ฉ. 4   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006100623 17/06/2020 18/05/1998 ล. 18 ฉ. 5   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006100839 17/06/2020 18/05/1998 ล. 19 ฉ. 1   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     5   551/23 31379006100763 17/06/2020 16/01/2002 ล. 19 ฉ. 2   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006100730 17/06/2020 26/01/1999 ล. 19 ฉ. 3   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006152350 17/06/2020 18/05/1998 ล. 19 ฉ. 4   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006100755 17/06/2020 18/05/1998 ล. 19 ฉ. 5   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006100888 17/06/2020 20/05/1998 ล. 20 ฉ. 1   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006100920 17/06/2020 01/12/1998 ล. 20 ฉ. 2   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006100847 17/06/2020 26/01/1999 ล. 20 ฉ. 3   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006100797 17/06/2020 18/05/1998 ล. 20 ฉ. 4   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006100946 17/06/2020 26/01/1999 ล. 20 ฉ. 5   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006100854 17/06/2020 07/01/2000 ล. 20 ฉ. 6   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006100870 17/06/2020 21/05/1998 ล. 20 ฉ. 7   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006101050 17/06/2020 18/05/1998 ล. 20 ฉ. 8   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006100938 17/06/2020 21/05/1998 ล. 20 ฉ. 9   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006100904 17/06/2020 09/01/2002 ล. 20 ฉ. 10   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006100912 17/06/2020 18/05/1998 ล. 20 ฉ. 11   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006100961 17/06/2020 28/08/1998 ล. 20 ฉ. 12   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006151972 17/06/2020 28/08/1998 ล. 20 ฉ. 13   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006100862 17/06/2020 21/05/1998 ล. 20 ฉ. 14   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006100896 17/06/2020 21/05/1998 ล. 20 ฉ. 15   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     15   551/23 31379006152368 17/06/2020 23/02/2009 ล. 21 ฉ. 1   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     5   551/23 31379006100995 17/06/2020 28/12/2001 ล. 21 ฉ. 2   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     11   551/23 31379006101001 17/06/2020 14/01/2004 ล. 21 ฉ. 3   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     7   551/23 31379006101118 17/06/2020 28/08/2008 ล. 21 ฉ. 4   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006101084 17/06/2020 11/01/2000 ล. 21 ฉ. 5   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     5   551/23 31379006101134 17/06/2020 02/01/2002 ล. 21 ฉ. 6   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     12   551/23 31379006101126 17/06/2020 13/07/2007 ล. 21 ฉ. 7   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     5   551/23 31379006100953 17/06/2020 25/01/2002 ล. 21 ฉ. 8   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     6   551/23 31379006101068 17/06/2020 12/02/2009 ล. 21 ฉ. 9   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006101019 17/06/2020 17/07/2001 ล. 21 ฉ. 10   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     15   551/23 31379006101043 17/06/2020 16/09/2004 ล. 21 ฉ. 11   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006100987 17/06/2020 21/05/1998 ล. 21 ฉ. 12   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     12   551/23 31379006101076 17/06/2020 29/11/2005 ล. 21 ฉ. 13   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     4   551/23 31379006100979 17/06/2020 02/01/2002 ล. 21 ฉ. 14   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     6   551/23 31379006101159 17/06/2020 22/01/2009 ล. 21 ฉ. 15   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006101209 17/06/2020 20/10/2001 ล. 22 ฉ. 1   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     5   551/23 31379006101175 17/06/2020 17/12/2008 ล. 22 ฉ. 2   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006101092 17/06/2020 22/01/2009 ล. 22 ฉ. 3   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006101191 17/06/2020 22/05/1998 ล. 22 ฉ. 4   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006101233 17/06/2020 22/05/1998 ล. 22 ฉ. 5   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     11   551/23 31379006101183 17/06/2020 19/02/2007 ล. 22 ฉ. 6   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     4   551/23 31379006101100 17/06/2020 13/02/2009 ล. 22 ฉ. 7   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006101142 17/06/2020 22/05/1998 ล. 22 ฉ. 8   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     7   551/23 31379006101217 17/06/2020 19/02/2009 ล. 22 ฉ. 9   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006101225 17/06/2020 27/11/2008 ล. 22 ฉ. 10   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006101241 17/06/2020 22/11/2004 ล. 22 ฉ. 11   Document
  Missing in Inventory       Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006101324 04/01/2000 04/01/2000 ล. 22 ฉ. 12   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006101035 17/06/2020 22/05/1998 ล. 22 ฉ. 13   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006101167 17/06/2020 28/02/2009 ล. 22 ฉ. 14   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006101027 17/06/2020 22/01/2002 ล. 22 ฉ. 15   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006101274 17/06/2020 28/01/2000 ล. 23 ฉ. 1   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     12   551/23 31379006151998 17/06/2020 05/02/2009 ล. 23 ฉ. 2   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006101399 17/06/2020 07/09/2007 ล. 23 ฉ. 4   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006101290 17/06/2020 22/01/2009 ล. 23 ฉ. 5   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     6   551/23 31379006101308 17/06/2020 21/11/2005 ล. 23 ฉ. 6   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006101266 17/06/2020 28/12/2001 ล. 23 ฉ. 7   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006101373 17/06/2020 12/09/2008 ล. 23 ฉ. 8   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     4   551/23 31379006101381 17/06/2020 22/01/2009 ล. 23 ฉ. 9   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006101407 17/06/2020 25/09/2000 ล. 23 ฉ. 10   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     4   551/23 31379006101340 17/06/2020 17/09/2001 ล. 23 ฉ. 11   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006101357 17/06/2020 12/02/2009 ล. 23 ฉ. 12   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006101332 17/06/2020 30/09/2008 ล. 23 ฉ. 13   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006101316 17/06/2020 10/09/2008 ล. 23 ฉ. 14   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006101365 17/06/2020 12/09/2008 ล. 23 ฉ. 15   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     5   551/23 31379006155866 17/06/2020 06/01/2005 ล. 24 ฉ. 2   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006155874 17/06/2020 06/02/2008 ล. 24 ฉ. 3   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     6   551/23 31379006155858 17/06/2020 09/09/2008 ล. 24 ฉ. 4   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379006155841 17/06/2020 22/05/1998 ล. 24 ฉ. 5   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     8   551/23 31379006155833 17/06/2020 23/11/2002 ล. 24 ฉ. 6   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006155825 17/06/2020 23/06/2001 ล. 24 ฉ. 7   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006155817 17/06/2020 13/07/2005 ล. 24 ฉ. 8   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006155809 17/06/2020 03/02/2002 ล. 24 ฉ. 9   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006155791 17/06/2020 29/07/2008 ล. 24 ฉ. 10   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006155692 17/06/2020 01/02/2000 ล. 25 ฉ. 1   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     9   551/23 31379006155700 17/06/2020 22/03/2007 ล. 25 ฉ. 2   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006155718 17/06/2020 27/01/2000 ล. 25 ฉ. 3   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     8   551/23 31379006154968 17/06/2020 16/09/2008 ล. 25 ฉ. 4   Document
  Missing in Inventory       Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     12   551/23 31379006155726 19/12/2002 19/12/2002 ล. 25 ฉ. 5   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     8   551/23 31379006155734 17/06/2020 07/10/2005 ล. 25 ฉ. 6   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     13   551/23 31379006155742 17/06/2020 06/02/2008 ล. 25 ฉ. 7   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     11   551/23 31379006155759 17/06/2020 23/02/2008 ล. 25 ฉ. 8   Document
  Missing in Inventory       Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     4   551/23 31379006155767 17/08/2000 17/08/2000 ล. 25 ฉ. 9   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006155775 17/06/2020 31/01/2000 ล. 25 ฉ. 10   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     14   551/23 31379006155957 17/06/2020 14/01/2010 ล. 26 ฉ. 1   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     9   551/23 31379006155619 17/06/2020 13/08/2008 ล. 26 ฉ. 2   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     16   551/23 31379006155627 17/06/2020 14/01/2010 ล. 26 ฉ. 3   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     17   551/23 31379006155635 17/06/2020 12/01/2010 ล. 26 ฉ. 4   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     15   551/23 31379006155643 17/06/2020 05/02/2011 ล. 26 ฉ. 5   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     7   551/23 31379006154935 17/06/2020 25/02/2010 ล. 26 ฉ. 6   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     11   551/23 31379006155668 17/06/2020 31/08/2010 ล. 26 ฉ. 8   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     7   551/23 31379006155676 17/06/2020 13/08/2008 ล. 26 ฉ. 9   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     17   551/23 31379006155684 17/06/2020 06/03/2010 ล. 26 ฉ. 10   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     7   551/23 31379006155601 17/06/2020 12/03/2012 ล. 27 ฉ. 1   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006155593 17/06/2020 02/02/2000 ล. 27 ฉ. 2   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     5   551/23 31379006155585 17/06/2020 07/02/2003 ล. 27 ฉ. 3   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006155577 17/06/2020 01/02/2000 ล. 27 ฉ. 4   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379006155569 17/06/2020 27/01/2000 ล. 27 ฉ. 5   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006155551 17/06/2020 12/02/2008 ล. 27 ฉ. 6   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006155973 17/06/2020 15/02/2001 ล. 27 ฉ. 7   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     5   551/23 31379006155544 17/06/2020 03/01/2002 ล. 27 ฉ. 8   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     5   551/23 31379006155536 17/06/2020 21/01/2004 ล. 27 ฉ. 9   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379006155981 17/06/2020 22/08/2008 ล. 27 ฉ. 10   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379004558251 17/06/2020 28/08/1998 ล. 28 ฉ. 1   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379004558269 17/06/2020 10/06/2005 ล. 28 ฉ. 2   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379004558277 17/06/2020 28/08/1998 ล. 28 ฉ. 3   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379004558285 17/06/2020 28/08/1998 ล. 28 ฉ. 4   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379004558293 17/06/2020 28/08/1998 ล. 28 ฉ. 5   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379004558301 17/06/2020 24/06/1999 ล. 28 ฉ. 6   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     2   551/23 31379004558319 17/06/2020 05/11/1998 ล. 28 ฉ. 7   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     4   551/23 31379004558327 17/06/2020 07/01/2005 ล. 28 ฉ. 8   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     3   551/23 31379004558335 17/06/2020 05/03/1999 ล. 28 ฉ. 9   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     1   551/23 31379004558343 17/06/2020 26/08/1998 ล. 28 ฉ. 10   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     20   551/23 31379006481288 17/06/2020 26/01/2009 ล. 29 ฉ. 2   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     23   551/23 31379006481296 17/06/2020 22/01/2009 ล. 29 ฉ. 3   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     10   551/23 31379006481304 17/06/2020 17/01/2009 ล. 29 ฉ. 4   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     22   551/23 31379006481320 17/06/2020 29/01/2009 ล. 29 ฉ. 6   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     16   551/23 31379006481338 17/06/2020 23/02/2008 ล. 29 ฉ. 7   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     28   551/23 31379006481353 17/06/2020 27/02/2009 ล. 29 ฉ. 9   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     16   551/23 31379006481361 17/06/2020 12/12/2008 ล. 29 ฉ. 10   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     14   551/23 31379006481379 17/06/2020 09/06/2009 ล. 30 ฉ. 1   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     12   551/23 31379006481387 17/06/2020 13/07/2008 ล. 30 ฉ. 2   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     10   551/23 31379006481395 17/06/2020 06/02/2009 ล. 30 ฉ. 3   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     11   551/23 31379006481403 17/06/2020 28/08/2008 ล. 30 ฉ. 4   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     16   551/23 31379006481411 17/06/2020 23/08/2013 ล. 30 ฉ. 5   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     8   551/23 31379006481429 17/06/2020 19/02/2008 ล. 30 ฉ. 6   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     9   551/23 31379006481437 17/06/2020 14/01/2009 ล. 30 ฉ. 7   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 04/11/1997     12 4 551/23 31379006481445 17/06/2020 05/07/2019 ล. 30 ฉ. 8   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 19/11/1997 7 35.00 49   551/23 31379007023733 17/06/2020 18/02/2009 ล. 31 ฉ. 1 170.00 Document
  Missing in Inventory       Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 19/11/1997 7 35.00 56   551/23 31379007023741 12/02/2009 12/02/2009 ล. 31 ฉ. 2 170.00 Document
  Missing in Inventory       Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 19/11/1997 7 35.00 2   551/23 31379007023758 07/02/2000 07/02/2000 ล. 31 ฉ. 3 170.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 19/11/1997 7 35.00 61   551/23 31379007023774 17/06/2020 12/03/2009 ล. 31 ฉ. 5 170.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 21/07/1999 7 50.00 84   551/23 31379007311641 17/06/2020 18/12/2009 ล. 32 ฉ. 2 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 21/07/1999 7 50.00 34 3 551/23 31379007311658 17/06/2020 05/07/2019 ล. 32 ฉ. 3 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 21/07/1999 7 50.00 59   551/23 31379007311674 17/06/2020 12/02/2009 ล. 32 ฉ. 5 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 50.00 27 1 551/23 31379007311724 17/06/2020 18/08/2019 ล. 33 ฉ. 1 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 50.00 24   551/23 31379007311682 17/06/2020 29/07/2008 ล. 33 ฉ. 2 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 50.00 18   551/23 31379007311690 17/06/2020 11/07/2008 ล. 33 ฉ. 3 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 50.00 8   551/23 31379007311708 17/06/2020 21/12/2001 ล. 33 ฉ. 4 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 50.00 19   551/23 31379007311716 17/06/2020 16/07/2008 ล. 33 ฉ. 5 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 50.00 16   551/23 31379007311773 17/06/2020 05/10/2007 ล. 34 ฉ. 1 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 50.00 14   551/23 31379007311765 17/06/2020 29/03/2010 ล. 34 ฉ. 2 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 50.00 24   551/23 31379007311757 17/06/2020 19/01/2009 ล. 34 ฉ. 3 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 50.00 21   551/23 31379007311740 17/06/2020 07/01/2010 ล. 34 ฉ. 4 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 50.00 19   551/23 31379007311732 17/06/2020 13/07/2005 ล. 34 ฉ. 5 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 60.00 22   551/23 31379007311781 17/06/2020 04/02/2009 ล. 35 ฉ. 1 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 60.00 48   551/23 31379007311799 17/06/2020 30/03/2010 ล. 35 ฉ. 2 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 60.00 35   551/23 31379007311807 17/06/2020 13/02/2009 ล. 35 ฉ. 3 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 60.00 33   551/23 31379007311815 17/06/2020 23/02/2008 ล. 35 ฉ. 4 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 60.00 47   551/23 31379007311823 17/06/2020 04/02/2009 ล. 35 ฉ. 5 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 80.00 46   551/23 31379007311849 17/06/2020 25/02/2010 ล. 36 ฉ. 2 260.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 80.00 46   551/23 31379007311856 17/06/2020 19/02/2010 ล. 36 ฉ. 3 260.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 80.00 41   551/23 31379007311864 17/06/2020 04/03/2010 ล. 36 ฉ. 4 260.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 80.00 40   551/23 31379007311872 17/06/2020 02/03/2010 ล. 36 ฉ. 5 260.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 50.00 53   551/23 31379007311880 17/06/2020 07/01/2010 ล. 37 ฉ. 1 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 50.00 59   551/23 31379007311906 17/06/2020 27/04/2013 ล. 37 ฉ. 3 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 50.00 46   551/23 31379007311922 17/06/2020 08/01/2010 ล. 37 ฉ. 5 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 50.00 16   551/23 31379007311930 17/06/2020 03/07/2012 ล. 38 ฉ. 1 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 50.00 19   551/23 31379007311948 17/06/2020 09/12/2008 ล. 38 ฉ. 2 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 50.00 17   551/23 31379007311963 17/06/2020 27/11/2009 ล. 38 ฉ. 4 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 50.00 12   551/23 31379007311971 17/06/2020 29/11/2008 ล. 38 ฉ. 5 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 35.00 37   551/23 31379007311989 17/06/2020 12/02/2009 ล. 39 ฉ. 1 170.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 35.00 31   551/23 31379007311997 17/06/2020 12/02/2009 ล. 39 ฉ. 2 170.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 35.00 15   551/23 31379007312003 17/06/2020 23/06/2008 ล. 39 ฉ. 3 170.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 35.00 34   551/23 31379007312011 17/06/2020 16/02/2009 ล. 39 ฉ. 4 170.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 35.00 12   551/23 31379007312029 17/06/2020 13/02/2009 ล. 39 ฉ. 5 170.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 60.00 25   551/23 31379007312037 17/06/2020 25/02/2010 ล. 40 ฉ. 1 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 60.00 25   551/23 31379007312045 17/06/2020 06/03/2011 ล. 40 ฉ. 2 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 60.00 32   551/23 31379007312052 17/06/2020 02/03/2010 ล. 40 ฉ. 3 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 06/08/1999 7 60.00 20   551/23 31379007312060 17/06/2020 19/02/2010 ล. 40 ฉ. 4 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 50.00 13   551/23 31379007473540 17/06/2020 14/09/2006 ล. 41 ฉ. 1 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 50.00 15   551/23 31379007473557 17/06/2020 23/02/2008 ล. 41 ฉ. 2 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 50.00 23   551/23 31379007473565 17/06/2020 31/03/2010 ล. 41 ฉ. 3 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 50.00 21   551/23 31379007473573 17/06/2020 24/02/2006 ล. 41 ฉ. 4 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 50.00 20   551/23 31379007473581 17/06/2020 09/01/2008 ล. 41 ฉ. 5 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 60.00 5   551/23 31379007473599 17/06/2020 09/08/2010 ล. 42 ฉ. 1 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 60.00 9   551/23 31379007473607 17/06/2020 09/08/2010 ล. 42 ฉ. 2 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 60.00 9   551/23 31379007473615 17/06/2020 19/02/2010 ล. 42 ฉ. 3 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 60.00 5   551/23 31379007473631 17/06/2020 25/02/2010 ล. 42 ฉ. 5 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 60.00 17   551/23 31379007473649 17/06/2020 22/01/2009 ล. 43 ฉ. 1 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 60.00 22   551/23 31379007473656 17/06/2020 05/09/2008 ล. 43 ฉ. 2 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 60.00 23   551/23 31379007473664 17/06/2020 28/02/2009 ล. 43 ฉ. 3 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 60.00 22   551/23 31379007473672 17/06/2020 27/08/2008 ล. 43 ฉ. 4 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 60.00 18   551/23 31379007473680 17/06/2020 20/09/2008 ล. 43 ฉ. 5 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 50.00 26   551/23 31379007473698 17/06/2020 20/09/2008 ล. 44 ฉ. 1 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 50.00 13   551/23 31379006080478 17/06/2020 22/01/2009 ล. 44 ฉ. 2 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 50.00 31   551/23 31379007473714 17/06/2020 24/07/2008 ล. 44 ฉ. 3 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 50.00 22   551/23 31379007473722 17/06/2020 19/02/2008 ล. 44 ฉ. 4 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 50.00 24   551/23 31379007473730 17/06/2020 28/02/2009 ล. 44 ฉ. 5 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 30.00 22   551/23 31379007473748 17/06/2020 12/12/2006 ล. 45 ฉ. 1 160.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 30.00 29   551/23 31379007473755 17/06/2020 28/02/2009 ล. 45 ฉ. 2 160.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 30.00 25   551/23 31379007473763 17/06/2020 19/02/2008 ล. 45 ฉ. 3 160.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 30.00 22   551/23 31379006102769 17/06/2020 22/01/2009 ล. 45 ฉ. 4 160.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 30.00 27   551/23 31379007473789 17/06/2020 24/07/2008 ล. 45 ฉ. 5 160.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 50.00 9   551/23 31379007473797 17/06/2020 23/02/2008 ล. 46 ฉ. 1 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 50.00 12   551/23 31379007473805 17/06/2020 23/11/2004 ล. 46 ฉ. 2 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 50.00 4   551/23 31379007473813 17/06/2020 07/07/2001 ล. 46 ฉ. 3 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 50.00 7   551/23 31379007473821 17/06/2020 28/02/2009 ล. 46 ฉ. 4 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 50.00 2   551/23 31379007473839 17/06/2020 15/01/2001 ล. 46 ฉ. 5 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 30.00 17   551/23 31379007473847 17/06/2020 12/02/2009 ล. 47 ฉ. 1 160.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 30.00 19   551/23 31379007473854 17/06/2020 23/02/2009 ล. 47 ฉ. 2 160.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 30.00 15   551/23 31379007473862 17/06/2020 11/02/2009 ล. 47 ฉ. 3 160.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 07/01/2000 7 30.00 16   551/23 31379007473888 17/06/2020 10/02/2009 ล. 47 ฉ. 5 160.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 10/02/2000 7 60.00 20   551/23 31379001864413 17/06/2020 16/08/2010 ล. 48 ฉ. 2 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 10/02/2000 7 60.00 23   551/23 31379001864421 17/06/2020 14/08/2009 ล. 48 ฉ. 3 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 21/09/2000 7 25.00 13   551/23 31379002144963 17/06/2020 05/02/2011 ล. 49 ฉ. 1 150.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 21/09/2000 7 25.00 17   551/23 31379002144971 17/06/2020 19/08/2008 ล. 49 ฉ. 2 150.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 21/09/2000 7 25.00 11   551/23 31379002144989 17/06/2020 10/01/2009 ล. 49 ฉ. 3 150.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 21/09/2000 7 25.00 12   551/23 31379002144997 17/06/2020 13/06/2008 ล. 49 ฉ. 4 150.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 21/09/2000 7 25.00 8   551/23 31379002145002 17/06/2020 26/11/2008 ล. 49 ฉ. 5 150.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 30/01/2001 7 60.00 8   551/23 31379002277151 17/06/2020 06/01/2005 ล. 50 ฉ. 1 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 30/01/2001 7 60.00 8   551/23 31379002277169 17/06/2020 10/06/2005 ล. 50 ฉ. 2 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 30/01/2001 7 60.00 2   551/23 31379002277177 17/06/2020 02/01/2002 ล. 50 ฉ. 3 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 30/01/2001 7 60.00 5   551/23 31379002277193 17/06/2020 06/01/2005 ล. 50 ฉ. 5 220.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 18/10/2004 7 35.00 5   551/23 31379010211960 17/06/2020 04/10/2008 ล. 52 ฉ. 1 170.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 18/10/2004 7 35.00 6   551/23 31379010211978 17/06/2020 30/01/2009 ล. 52 ฉ. 2 170.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 18/10/2004 7 35.00 6   551/23 31379010211986 17/06/2020 15/07/2010 ล. 52 ฉ. 3 170.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 18/10/2004 7 35.00 7   551/23 31379010211994 17/06/2020 17/12/2008 ล. 52 ฉ. 4 170.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 18/10/2004 7 35.00 13   551/23 31379010212000 17/06/2020 19/02/2009 ล. 52 ฉ. 5 170.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 18/10/2004 7 80.00 13   551/23 31379010212026 17/06/2020 27/02/2009 ล. 53 ฉ. 2 260.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 18/10/2004 7 80.00 14   551/23 31379010212034 17/06/2020 19/02/2009 ล. 53 ฉ. 3 260.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 18/10/2004 7 80.00 16   551/23 31379010212042 17/06/2020 12/03/2009 ล. 53 ฉ. 4 260.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 18/10/2004 7 80.00 14   551/23 31379010212059 17/06/2020 30/10/2009 ล. 53 ฉ. 5 260.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 18/10/2004 7 50.00 4   551/23 31379010212067 17/06/2020 28/02/2009 ล. 54 ฉ. 1 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 18/10/2004 7 50.00 2   551/23 31379010212075 17/06/2020 21/11/2005 ล. 54 ฉ. 2 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 18/10/2004 7 50.00 4   551/23 31379010212083 17/06/2020 09/09/2008 ล. 54 ฉ. 3 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 18/10/2004 7 50.00 2   551/23 31379010212091 17/06/2020 22/09/2008 ล. 54 ฉ. 4 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 18/10/2004 7 50.00 3   551/23 31379010212109 17/06/2020 01/08/2006 ล. 54 ฉ. 5 200.00 Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 18/12/2012 7   1   551/23 31379013860300 17/06/2020 15/02/2019 ล. 107   Document
          Documents Professor Sangvian Indaravijaya Library Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter 18/12/2012 7       551/23 31379013860318 17/06/2020   ล. 107   Document
  Missing in Inventory       Documents Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter 21/01/2003 7 35.00 1   551/23 31379009294225 25/06/2009 25/06/2009 ล. 31 ฉ. 8 170.00 Document

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544